Cele i zadania

Celem działania Placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wychowawców i instruktorów działających w organizacjach pozarządowych oraz wspieranie harcerskiej kadry instruktorskiej.

Do zadań Placówki należy:

1) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych wychowawców, nauczycieli, instruktorów, ze szczególnym uwzględnieniem instruktorów harcerskich poprzez prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, wykładów i innych form kształcenia,

2) upowszechnianie nowoczesnych metod i sposobów pracy wychowawczej, dydaktycznej i profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami,

3) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, placówkami oświatowymi, szkołami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządowymi i państwowymi,

4) prowadzenie badań pedagogicznych,

5) promowanie twórczości pedagogicznej w zakresie doskonalenia nauczycieli, wychowawców i instruktorów harcerskich,

6) promowanie wykorzystania harcerskiej metody wychowawczej na każdym poziomie edukacji.

7) realizacja zadań z zakresu terapii pedagogicznej, profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania marginalizacji życia społecznego,

8) realizacja działań edukacyjnych z zakresu komunikacji społecznej i edukacji medialnej,

9) edukacja w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego,

10) prowadzenie działalności wydawniczej.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.